Terms of Use

Pravidlá partnerského programu afillProgram.com

Tieto pravidlá partnerského programu affilProgram.com (ďalej len „Pravidlá“) sú neodlúčiteľnou súčasťou zmluvy o spolupráci, ktorá bola uzatvorená v elektronickej podobe (formou odoslania formulára – návrhu zmluvy a jej akceptovaní) prostredníctvom internetových stránok pod doménou www.affilProgram.com (ďalej ako „Zmluva“), a to medzi účastníkmi partnerského programu (ďalej ako „partner“ alebo "obchodník") a www.affilProgram.com reprezentovaného Bohumilom Bohunickým, Pavlovova 2342/8, 058 01 Poprad, IČO: 32 880 855, DIČ: 102 295 4086 (ďalej ako „prevádzkovateľ“), ako prevádzkovateľa Partnerského programu.

Účastníkom (ďalej len účastník) programu je firma alebo osoba, ktorá sa zaregistrovala do partnerského programu affilprogram.com.
Účastníci partnerského programu sa rozdeľujú na dve skupiny. A to obchodníci a partneri.

 

Pod termínom obchodník sa rozumie predajca tovaru,  predajca služieb, ale aj zhromažďovateľ dát. Obchodník je firma alebo súkromná osoba, ktorá potrebuje spropagovať svoje stránky, alebo služby.

 

Partner je poskytovateľom webového priestoru, ktorý zo svojich web stránok alebo svojho obsahu (napríklad poznámky vo fóre) smeruje návštevníkov na stránky obchodníka.

 

Účasť v programe nie je právne nárokovateľná a podlieha schváleniu prevádzkovateľa.

Ktorýkoľvek účastník programu môže byť z programu vylúčený.

 

Obchodník sa zaväzuje autorizovať objednávky do desiatich dní od ich realizácie. Po desiatich dňoch sa objednávky automaticky považujú za akceptované (pri niektorých službách je možné dohodnúť individuálne čas potrebný autorizáciu). Rovnako sa zaväzuje vyplatiť odmenu vo výške ako sám určil pri zadávaní kampane.

Obchodník sa zaväzuje riadne a načas platiť faktúry za zrealizovaný obchod a propagáciu.

Partnerom sa odmena vypláca po dosiahnutí výplatného minima do 30 dní od požiadania o vyplatenie ak bola uhradená a autorizovaná obchodníkom.

Odmena podlieha dani z príjmov podľa legislatívy domácej krajiny partnera.

Účastníci partnerského programu súhlasia so zasielaním emailových správ, noviniek atď. Rovnako súhlasia s možnosťou telefonického kontaktu zo strany prevádzkovateľa.

Účastníci partnerského programu nesmú propagovať nelegálne služby, alebo tovar. Rovnako sa nesmie propagovať na eticky pochybných webstránkach (detská pornografia atd.)

Účastníkom partnerského programu sa zakazuje akokoľvek manipulovať so štatistikami, robiť podvodné kliknutia atď.

Účastníci partnerského programu sú povinný chrániť svoje autorizačné prvky pre vstup do systému a zodpovedajú za ich prípadné zneužitie.

Prevádzkovateľ systému affilprogram.com nie je zodpovedný za obsah webstránok partnerov ani obchodníkov, ani za dostupnosť tovaru, či služby.

Prevádzkovateľ systému affilprogram.com nezodpovedá za škody spôsobené účasťou v partnerskom programe.

Prevádzkovateľ systému affilprogram.com môže vykonávať kontrolné objednávky, kliky atď za účelom kontroly systému. Na tieto objednávky bude obchodník upozornený a je povinný ich stornovať. Za tieto kontroly systému nebudú obchodníkovi účtované žiadne poplatky.

Účastníci partnerského programu súhlasia s týmito pravidlami a zaväzujú sa ich dodržiavať. Ich porušenie môže viesť k vylúčeniu z partnerského programu.

Účastníci partnerského programu môžu z programu vystúpiť až po uhradení všetkých svojich záväzkov vyplývajúcich z účasti v programe.