Sledujte a analyzujte výsledky

Sledujte svoje email marketingové kampane s bezplatnými komplexnými reportami a analýzami.

Sledujte svoje kampane a zlepšujte sa na základe reportov

Naše reporty Vám poskytnú presné štatistické údaje a grafy odrážajúce výsledky Vašich odoslaných kampaní. Vďaka tomu budete môcť získať všeobecný a komplexný prehľad o výsledkoch každej kampane. Takisto sa budete môcť zamerať na špecifiká každého reportu, na štatistiky jednotlivých segmentov či individuálnych klientov, kde budete môcť vidieť ako kto reagoval na kampaň. Sledujte mieru otvorení emailov, preklikov a odhlásení. Ponúkame jeden z najpokročilejších nástrojov na monitorovanie kampaní v tejto oblasti. Vďaka týmto reportom budete môcť na základe meraní rafinovaným spôsobom zlepšovať Vaše kampane v budúcnosti.

Integrácia s Google Analytics

Vďaka integrácii s analytickým nástrojom od Google - Google Analytics prehĺbite analýzy kampaní, lepšie pochopíte správanie Vašich zákazníkov a ich reakciu na Vaše kampane. Vďaka tomuto analytickému nástroju budete môcť analyzovať akú návštevnosť Vašej webstránky generuje každá emailová kampaň.

Report reakcií na kampaň

Vďaka reportom budete môcť vidieť koľko mailov v rámci kampane bolo prijatých, otvorených, preposlaných a mieru prípadných odhlásení. Takisto budete môcť zistiť koľko mailov nebolo doručených a prečo. Tieto štatistiky sú dostupné nielen pre mailing ako celok ale aj pre každú individuálnu emailovú adresu.

Pošlite report aktivít

Tento report Vám ukáže koľko mailov bolo prijatých a prečo niektorí užívatelia neprijali mail. Budete môcť sledovať koľko HTML mailov bolo otvorených a počet preklikov na link, ktorý sa nachádza v newslettri.

Report zmien v mailing listoch

Vďaka tomuto reportu budete môcť zistiť koľko adries bolo pridaných/odstránených z jednotlivých mailing listov, koľko užívateľov z mailing listu otvorilo/neotvorilo mail a počet užívateľov, ktorí ešte nepotvrdili svoju registráciu.

Sledovanie miery preklikov

Sledujte koľko užívateľov kliklo na link v newslettri, na aký link presne užívatelia klikali a kto presne klikol na Vaše odkazy - prostredníctvom štatistík o každej jednej emailovej adrese.

Sledovanie doručiteľnosti

Pre každý email, ktorý odošlete, obdržíte informácie či bol doručený. Ak nebol doručený, povieme Vám prečo - či kvôli nesprávnej emailovej adrese, preplnenej schránke prijímateľa alebo pre blokovanie emailu, ktorý mohol byť identifikovaný ako SPAM.

Doručiteľnosť v priebehu času

Naše reporty Vám poskytnú pohľad na mieru otvorení kampaní za posledné dni, týždne či mesiace. Tak budete môcť zhodnotiť vývoj úspešnosti Vašich kampaní v čase. Takisto budete môcť monitorovať vývoj mailingových zoznamov, mieru odhlásení a prihlásení v priebehu času.

Vrátené / nedoručené emaily

Tento report Vám poskytuje štatistiky o tom, prečo niektoré maily neboli doručené. Dozviete sa koľko mailov bolo nedoručených, vrátených, koľko kvôli preplnenej schránke prijímateľa atď. Takisto sa budete môcť pozrieť na štatistiky každej individuálnej adresy.

Reportovanie sťažností

Spätná väzba Vám umožňuje vidieť všetkých ľudí, ktorí klikli na "Ohlásiť spam" u konkrétneho poskytovateľa internetových služieb. Aautomaticky blokujeme všetkých adresátov z Vášho zoznamu príjemcov, ktorí kliknú na "Ohlásiť spam", tak aby tento prijímateľ nebol napriek nahláseniu naďalej zaťažovaný prijímaním pre neho nevyžiadanej pošty.

Report zodpovednej správy zoznamov

Segmentujeme svojich klientov na základe miery sťažnostín na nich. Zákazníci, ktorí sa ukážu ako zodpovední ohľadom správy zoznamov, s nízkou mierou sťažností o zneužití, s malým počtom odhlásených a nízkou mierou vrátených správ budú mať vyššiu mieru doručenia. Môžete taktiež požiadať o vlastnú pridelenú IP adresu, takže nemusíte odosielať cez zdieľaný interval nami poskytnutých IP adries.

Exportovanie grafov a dát

S týmto nástrojom máte prístup k automatickému porovnaniu úspešnosti Vašich kampaní bez toho, aby ste museli sami porovnávať výsledky jednotlivých kampaní. Vieme porovnať mieru prihlásení/odhlásení rôznych kampaní a mieru otvorení a preklikov pre každú špecifickú kampaň. Prezrite si štatistiky jednotlivých kampaní a individuálne reporty pre každý mailingový zoznam alebo emailovú adresu. Grafy sú dostupné pre každý odoslaný newsletter. Výsledky môžete exportovať v exceli, csv súbore alebo PDF formáte.